Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy lotnikomielec.pl, dostępny pod adresem internetowym lotnikomielec.pl, prowadzony jest przez Lotnisko Mielec sp. z o.o. z siedzibą
w Mielcu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171520 o kapitale zakładowym 18 551 000,00 zł NIP 817-13-96-434,
REGON 690407655

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Lotnisko Mielec sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171520 o kapitale zakładowym 18 551 000,00 zł NIP 817-13-96-434, REGON 690407655
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym lotnikomielec.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
15. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) – maksymalna masa startowa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, świadectwie rejestracji statku powietrznego, dzienniku pokładowym, świadectwie zdatności w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w locie lub innym oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany. Jeżeli dany statek powietrzny ma kilka certyfikowanych mas startowych, dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę największa z nich.
16. Użytkownik statku powietrznego – właściciel lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. Inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego,
a w szczególności:
a) przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczeniu rejsów – przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje dana operację
b) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej
o podobnym charakterze, upoważniającym do użytkowania statku powietrznego.
17. Pasażer – osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego
w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania niebędąca członkiem załogi.
18. Lądowanie handlowe – lądowania w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty przewożonych odpłatnie.
19. Lot szkolny – lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych;

§ 3
Cennik

1. Opłata za lądowanie

Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie lotniska Mielec wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.
Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku Mielec od użytkownika statku powietrznego wykonującego lądowanie.
Opłata za lądowanie statku powietrznego wykonującego lot szkolny, w zależności od czasu w jakim operacja lądowania jest wykonywana i wynosi:
 w godzinach pracy lotniska 25,00 PLN
 poza godzinami pracy lotniska 30,00 PLN
Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie, w zależności od czasu w jakim operacja lądowania jest wykonywana i wynosi:
 w godzinach pracy lotniska 50,00 PLN
 poza godzinami pracy lotniska 70,00 PLN
Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton, pobierana jest za każdą tonę i rozpoczętą tonę masy startowej statku powietrznego,
w zależności od czasu w jakim operacja lądowania jest wykonywana i wynosi:
 w godzinach pracy lotniska 30,00 PLN
 poza godzinami pracy lotniska 50,00 PLN
Opłata za lądowanie śmigłowca pobierana jest za każda tonę i rozpoczętą tonę masy
startowej w zależności od czasu w jakim operacja lądowania jest wykonywana i wynosi:
 w godzinach pracy lotniska 15,00 PLN
 poza godzinami pracy lotniska 25,00 PLN
Godziny i terminy pracy lotniska określone są w Zintegrowanym Zbiorze Informacji Lotniczej (AIP VFR) oraz na stronie internetowej lotniska www.lotniskomielec.pl

2. Pakiet „no limit”-USŁUGA NIEDOSTĘPNA

Pakiet uprawnia do wykonania nieograniczonej liczby lądowań jednym statkiem powietrznym, wskazanym w formularzu zamówienia. Okres ważności: 1 dzień, wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, liczony od godziny rozpoczęcia do zakończenia pracy lotniska.  Koszt pakietu: 200 zł netto.

3. Pakiet 40 lądowań-USŁUGA NIEDOSTĘPNA

Pakiet uprawnia do wykonania 40 lądowań statkiem powietrznym lub statkami powietrznymi wskazanymi w formularzu zamówienia. Okres ważności: 120 dni kalendarzowych, liczonych od daty wskazanej przez kupującego w formularzu zamówienia. Za niewykorzystaną część pakietu Klientowi nie przysługuje częściowy zwrot kosztu zakupu. Koszt pakietu: 600 zł netto.

4. Opłata pasażerska

Opłata pasażerska obejmuje udostepnienie pasażerom możliwości zajęcia miejsca na pokładzie statku powietrznego oraz udostępnienie pomieszczeń w budynku administracyjnym wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia lub zakończenia podróży lotniczej.
Opłata pasażerska pobierana jest za każdego pasażera odlatującego z lotniska Mielec
z wyjątkiem dzieci do lat 2.
Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi 24,00 zł.

5. Opłata postojowa

Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej.
Opłata postojowa wynosi 10,00 PLN za każdą tonę i każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju. Czasem postoju statku powietrznego jest czas od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po kołowaniu, po lądowaniu lub po holowaniu, do rozpoczęcia kołowania lub holowania do startu lub poza płytą postojową.
Nie pobiera się opłaty postojowej za postój do 4 godz. włącznie.

6. Odstępstwa

Nie pobiera się opłat lotniskowych na lotniskach użytku publicznego od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:
a) W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego chyba, że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonego:
 statutem lotu:
• HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub
• SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo – ratowniczą), lub
• HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub
 odpowiednią uwagą w planie lotu.
b) W przypadku ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – potwierdzonego:
 statutem lotu:
• STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub
• GARDA ( hasło na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z Bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym
i ochroną granicy), lub
 odpowiednią uwagą w planie lotu.
c) Wyłącznie w celu przewozu w oficjalnej misji panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne potwierdzonego:
 statutem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub
 odpowiedną uwagą w planie lotu.
Podmiot uprawniony do skorzystania z odstępstwa przekazuje zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu potwierdzającego prawo do skorzystania ze zwolnienia. Kopię planu lotu należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@lotniskomielec.pl

§ 4
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Lotniskowa 30 39-300 Mielec
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@lotniskomielec.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 17 788 77 97
4. Numer fax Sprzedawcy +48 17 788 75 88
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 70 1240 2656 1111 0010 2670 3409
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 07:00 do 15:00

§ 5
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera lub inne,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 6
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto. Do podanych cen, po złożeniu zamówienia/dodaniu do koszyka, dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującej w dniu wykonania usługi.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt,
o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
6. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
7. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania
z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.

§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalne), NIP, Kraj / region, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres email.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

§ 8
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. otworzyć stronę internetową sklepu;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia,
5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
6. kliknąć przycisk “kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail. Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” oznacza akceptację zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.
8. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem sklepu internetowego, przez internet. Do czasu złożenia zmówienia z obowiązkiem zapłaty (kliknięcia przycisku „kupuję i płacę”), Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 9
Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zamówiony Produkt:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne poprzez system płatności operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
c. Płatność kartą płatniczą.
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem
i jego akceptacją przez Kupującego, a także jest jednoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją przez Kupującego regulaminu dokonywania płatności za pośrednictwem operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl. W przypadku napotkania problemów z działaniem lub obsługą systemu płatności, Kupujący może skontaktować się z operatorem systemu pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@platności.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 630 60 05.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Sprzedawca nie udostępnia możliwości realizacji części lub całego zamówienia w innym terminie niż wskazany w zamówieniu.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od chwili przesłania przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zgodnie z § 10 ust.2.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 12
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są usługi oferowane przez Sprzedawcę w sklepie Internetowym.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego- załącznik.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument,
a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres 6 lat.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Cookies

W związku z korzystaniem przez Klienta ze stron internetowych lotniskomielec.pl, Sprzedawca gromadzi dane zawarte w logach systemowych. Sprzedawca wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwerów. Ponadto Sprzedawca korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez Sklep. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Klienta, w trakcie przeglądania serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

 pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

 trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej),

 pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tzn.. analityki danych, w tym cookies: Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Cookies „marketingowe”

Sprzedawca oraz zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Klienta reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Klienta danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez lotniskomielec.pl lub innych stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Klientowi reklam lub ofert odpowiadających Klienta profilowi;

bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach lotniskomielec.pl oraz na innych odwiedzanych przez Klienta stronach do użytkownika preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron lotniskomielec.pl, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach lotniskomielec.pl.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zgłoszenie reklamacyjne
Sprzedawca/gwarant:
Lotnisko Mielec sp. z o.o. ul. Lotniskowa 30 39-300 Mielec, NIP 817-13-96-434,

Nabywca/reklamujący:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………….…….…….….………… Email:……….…….…….…………………………………

Przedmiot reklamacji:
Nazwa produktu:………………………………………………………………………………………………….
Data nabycia:…………………….……….…….…..……… Dokument zakupu:…………………..…………

Przyczyna reklamacji:
Dokładny opis wady:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………….………………………………………………………………..Data stwierdzenia wady:………..……..………
Okoliczności stwierdzenia wady:………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………………………..……..
Żądanie Nabywcy/reklamującego:………………………………………………………………………………

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia.

………………………………….……..……. …..……………..…..……..……………………
Data i podpis Nabywcy/reklamującego Data wpłynięcia reklamacji i podpis pracownika

 Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Lotnisko Mielec sp. z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Lotnisko Mielec sp. z o.o. ul. Lotniskowa 30 39-300 Mielec, NIP 817-13-96-434

Możliwość skontaktowania się w następujący sposób:

– listownie na adres: Lotnisko Mielec sp. z o.o. ul. Lotniskowa 30 39-300 Mielec

– przez e-mail: kontakt@lotniskomielec.pl

– telefonicznie: +48 17 788 77 97

  • Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów:

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów, które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:

1) zawarcie oraz realizacja umowy między Lotnisko Mielec sp. z o.o.  a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

2) realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych zgromadzonych
w przekazywanych przez Klientów dokumentach, jak również danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

3) przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,

4) weryfikacja zdolności płatniczych,

5) profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

  • Czas przechowywania danych:

 

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Lotnisko Mielec sp. z o.o.:

− przez czas wykonania tych obowiązków,

− przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

− przez czas upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z Klientem,

  • Jaki rodzaj danych osobowych gromadzimy:

1) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, PESEL),

2) dane adresowe (np.  adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej),

3) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji),

4) dane podatkowe (np. numer NIP, sposób opodatkowania),

5) dane finansowe i transakcyjne (np. numer rachunku bankowego, wyciągi bankowe, dane kontrahentów),

– w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

  • Przekazywanie danych

 

Lotnisko Mielec sp. z o.o.  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

− pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze
i konsultacyjne, usługi kadrowo-księgowe,

− świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,

− świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).

Osoby te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  • Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

– udzielenia informacji o przetwarzanych danych,

– wydania kopii przetwarzanych danych,

– niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,

– uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,

– niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,

– przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego.

  • Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

  • Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.